Gdańskie Centrum Multimedialne Sp. z o.o.

Podmiot gospodarczy

Gdańskie Centrum Multimedialne Spółka z o. o.

ul. Prof. Witolda Andruszkiewicza 5
80-601 Gdańsk
tel.: 58 760 00 76
e-mail: sekretariat.gcm@gdansk.pl
strona www: multimediagdansk.pl
NIP 5833222796
KRS 0000651507
REGON 366033639
Numer rachunku bankowego: 34 1160 2202 0000 0003 1613 9100
Oznaczenie sądu rejestrowego:
Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku
VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Kapitał zakładowy: 250.000,00 zł

Organy spółki

Zarząd

Prezes Zarządu - Lech Parell

Rada Nadzorcza

Przewodnicząca Rady Nadzorczej - Katarzyna Skopczyńska
Wiceprzewodnicząca Rady Nadzorczej - Karol Kotz
Sekretarz Rady Nadzorczej - Magdalena Szredel

Zgromadzenie Wspólników

Gdańska Agencja Rozwoju Gospodarczego Sp. z o.o.

Status prawny

Gdańskie Centrum Multimedialne Sp. z o. o. została zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku VII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 366033639.
Spółka prowadzi działalność pod firmą Gdańskie Centrum Multimedialne Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
Spółka może używać w obrocie skrótu firmy w brzemieniu: Gdańskie Centrum Multimedialne Spółka z o.o. lub Gdańskie Centrum Multimedialne Sp. z o. o.
Siedzibą spółki jest Miasto Gdańsk.
Czas trwania Spółki jest nieograniczony.
Gdańska Agencja Rozwoju Gospodarczego Sp. z o. o. jest 100% udziałowcem spółki o kapitale zakładowym w wysokości 250 000,00 PLN.
Organami GCM Sp. z o.o. są: Zgromadzenie Wspólników, Rada Nadzorcza oraz Zarząd.
Akty prawne regulujące funkcjonowanie Gdańskiego Centrum Multimedialnego Sp. z o.o.:
  • Ustawy
  • Akt założycielski
  • Umowa Spółki

Cel oraz Przedmiot Działalności

Celem Spółki jest zaspokajanie potrzeb społeczności lokalnej poprzez promocję Gminy Miasta Gdańska oraz wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej, w tym tworzenie warunków do działania i rozwoju jednostek pomocniczych oraz wdrażanie programów pobudzania aktywności obywatelskiej poprzez prowadzenie działalności promocyjnej, wydawniczej, edukacyjnej, doradczej i innej ważnej dla rozwoju Gminy Miasta Gdańska.
Przedmiotem działalności Spółki, zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności, jest:
1) Wydawanie książek i periodyków oraz pozostała działalność wydawnicza, z wyłączeniem w zakresie oprogramowania (PKD 58.1),
2) Działalność wydawnicza w zakresie oprogramowania (PKD 58.2),
3) Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych (PKD 59.11.Z),
4) Działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi (PKD 59.12.Z),
5) Działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych (PKD 59.13.Z),
6) Nadanie programów ogólnodostępnych i abonamentowych (PKD 60),
7) Telekomunikacja (PKD 61),
8) Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych (PKD 62.09.Z),
9) Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność (PKD 63.11.Z),
10) Działalność portali internetowych (PKD 63.12.Z),
11) Działalność agencji informatycznych (PKD 63.91.Z),
12) Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 63.99.Z),
13) Pozostałe doradztwo, w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD 70.22),
14) Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk przyrodniczych i technicznych (PKD 72.1),
15) Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych (PKD 72.20.Z),
16) Reklama (PKD 73.1),
17) Badania rynku i opinii publicznej (PKD 73.20.Z),
18) Działalność fotograficzna (PKD 74.20.Z),
19) Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 74.90.Z),
20) Działalność organizatorów turystyki, pośredników i agentów turystycznych oraz pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji i działalności z nią związane (PKD 79),
21) Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów (PKD 82.30.Z),
22) Pozaszkolne formy edukacji (PKD 85.5),
23) Działalność wspomagająca edukację (PKD 85.6),
24) Działalność twórcza związana z kulturą i rozrywką (PKD 90),
25) Działalność związana ze sportem (PKD 93.1),
26) Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna (PKD 93.29.Z).
Przedmiotem przeważającej działalności Spółki jest działalność portali internetowych (PKD 63.12.Z).
Jeżeli na prowadzenie określonej działalności gospodarczej wymagane będzie uzyskanie koncesji, zezwolenia lub dokonanie rejestracji, Spółka rozpocznie działalność w tym zakresie po uzyskaniu tej koncesji, zezwolenia lub po dokonaniu rejestracji.

Wydawca gdansk.pl

Postanowienie Sądu Okręgowego w Gdańsku XV Wydział Cywilny z dn. 02.03.2017 r Sygn. Akt XV Ns Rej Pr 10/17.